Ağız ve Diş Cerrahisi
Günümüzde diş hekimliğinde implant kullanımı oldukça yaygındır. Ancak implant yerleştirilmesi için kemik herzaman yeterli boyutlarda olmayabilir. Bu nedenle kemik eksikliklerinin giderilmesi amacı ile birçok farklı teknik kullanılmaktadır. Bütün bu teknikler içinde başarı oranı ile öne çıkan uygulama ikinci bir operasyon gerektirse de otojen kemik greftleri ile kret ogmentasyonudur. Ağız içi ve ağız dışı bölgelerden elde edilen otojen kemik bloklarının kret üzerine yerleştirilmesi sırasında rijit fiksasyon uygulamalarının başarıyı arttırdığı daha önce bildirilmiştir. Çalışmamızda otojen kemik bloklarının fiksasyonunda titanyum ve poli-L-laktid (PLLA) materyaller kullandık. Hem titanyum hem de PLLA materyaller oral cerrahide ve ortopedik cerrahide sıklıkla kullanılmaktadır. Titanyum plak ve vidalarla birlikte soğuk hassasiyeti, palpe edilebilirlik, radyolojik artifakt, korozyon, alerjik reaksiyonlar ve stress shielding gibi komplikasyonların gözlenebilmesi araştırmacıları yeni alternatifler için çalışmaya itmiştir. PLLA materyaller bu komplikasyonları önlemektedirler. Çalışmamız 24 adet Yeni Zellanda tavşanı üzerinde gerçekleştirilmiş, titanyum ve PLLA materyallerin kemik iyileşmesi üzerine etkileri kontrol grubu ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Deney hayvanları 6. hafatada sakrifiye edilmiş ve elde edilen örnekler histopatolojik açıdan değerlendirilmiştir.